Onafhankelijke keuring Zonnestroominstallatie


Het doel van een inspectie is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico's. Het zijn vaak relatief

kleine afwijkingen die risico's veroorzaken.

U kunt deze echter niet altijd zien of herkennen. Of u bent zich niet bewust van het feit dat ze een risico vormen.

Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de samenhang van alle zaken die een rol kunnen spelen bij deze risico’s.

Schade komt vaak uit een onverwachte hoek.

 

Een inspectie is om een goed inzicht te krijgen of een zonnestroominstallatie constructieveilig, elektrisch veilig en

brandveilig is. De inspectie van een zonnestroominstallaties is bedoelt voor  DC- en AC-zijdig, waarbij AC-zijdig

reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting.

Tijdens deze inspectie wordt er niet gekeken naar opbrengst volgens de specificaties en onderhoud

aan de zonnestroominstallatie.


Scios Scope 12

Wij zijn gecertificeerd Scios Scope 12!


Scios heeft met Scope 12 een nieuwe inspectie ontwikkelt voor zonnestroominstallaties. Door de grote toename van het aantal zonnestroominstallaties en het gebrek van duidelijke richtlijnen is de Scios Scope 12 een fijne richtlijn. Deze wordt erkend door verzekeraars en is daarmee ideaal voor zowel bedrijven als particulieren met een grote installatie.


De uitgangspunten van de Scios Scope 12 certificatieregeling zijn:

 • Een gestandaardiseerde inspectiemethode (geborgd in Scios Technische Document 18);
 • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de Scios Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
 • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.


De Scope 12 inspectie maakt een onderscheid in een eerste inspectie (EBI) en een periodieke vervolginspectie (PI). De werkzaamheden van beide inspecties verschillen. 

Bij de eerste inspectie, de EBI, worden een aantal zaken eenmalig onderzocht. Het gaat hier voornamelijk om de kwaliteit van de aanleg van de installatie, kort gezegd; of de basis goed is. EBI controleert onder meer; voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant?

Tijdens de periodieke controles, ook wel de PI genoemd, wordt vooral de toestand van de installatie beoordeeld. Hier wordt dan voornamelijk gecontroleerd op slijtages of andere mankementen zich voor doen. 


Welke punten worden gecontroleerd? 

 • De veiligheid en de btrouwbaarheid van de zonnestroominstallatie
 • De duurzaamheid van de materialen en de actuele staat van alle onderdelen van de zonnestroominstallatie
 • Visuele inspectie van de zonnepanelen op schade en fabricagefouten
 • Zowel DC al AC-zijdig alle elektrotechnische metingen
 • Controle op de benodigde tekeningen, berekeningen en documentatie 


Een Scope 12 keuring heeft naast de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 62446-1 richtlijnen nog extra bijkomende en aanvullende richtlijnen.

Deze staan beschreven in het Technisch Document 18, dat de basis vormt voor Scope 12. Deze zijn terug te vinden op de site van Scios of bij ons op te vragen.


De Sios Scope 12 inspectie wordt door ons afgemeld in het Scios portaal met adres en installatie-eigenschappen, ter inzage voor Sciosgecertificeerde bedrijven, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en de installatie-eigenaar.

De inspectie wordt geregistreerd:

 • met constateringen bij afkeuringspunten;
 • zonder constateringen bij goedkeur van de installatie.                                                               

                                                               

Wie mag deze Scios Scope 12 nu uitvoeren?

Enkel gediplomeerde inspecteurs die werkzaam zijn voor een gecertificeerd bedrijf mogen de Scios Scope 12 keuring uitvoeren. Een geldig Scios certificaat wordt uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI). Een CI staat onder controle van de Raad voor Accreditatie. .

Een Scios gecertificeerde inspecteur wordt elke 18 maanden geaudit door een Certificatie-instellingen.


Zoals u kunt zien op de website van Scios.nl zijn wij een van 37 bedrijven welke gecertificeerd zijn om de Scios Scope 12 keuring af te nemen.

Hierdoor weet u dat u bij ons met een erkend bedrijf in zee gaat en dat de keuring rechtsgeldig is. Ook weet u dat u hierdoor altijd garantie heeft op gedane keuringen, wel zo prettig aangezien we met elektrotechnische systemen werken.

Opleverings- en periodieke inspecties NEN1010 NEN3140

Zowel voor uw zonnestroominstallatie als uw electrotechnische installatie 


Veiligheid is een belangrijk goed in Nederland en daar plukken wij als bevolking de vruchten van. We wanen ons overal veilig en ongelukken met elektriciteit komen zelden voor. Deze veiligheid wordt gewaarborgd door duidelijke afspraken en een orgaan die dit alles in goede banen leidt.

In Nederland beschikken we over Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, ook wel het NEN genoemd. Het NEN zorgt voor duidelijke afspraken tussen alle belanghebbende partijen als het gaat om het vastleggen van normen. Zo ook voor laagspanningsinstallaties.


Hiervoor wordt al jarenlang de norm NEN1010 gebruikt, zowel voor nieuwe installaties of voor uitbreidingen/aanpassingen van bestaande installaties.

De norm NEN1010 beschrijft namelijk de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Omdat het NEN vaak als leidinggevend gezien wordt in het bepalen van normen heeft het Bouwbesluit dit ook aangehouden. Het Bouwbesluit geeft aan dat het ontwerp en de aanleg van een elektrische
installatie moet voldoen aan deze norm. Dus ook de PV-installatie moet voldoen aan deze veiligheidsnorm. Om er zeker van te zijn dat uw laagspanningsinstallatie voldoet aan deze norm dient u deze te laten keuren.


In de NEN1010 staat nauwkeurig beschreven uit welke onderdelen de inspectie van nieuwe installaties moet bestaan. Zo zullen wij in de eerste plaats een visuele controle uitvoeren. Deze visuele controle bevat ook diverse metingen. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de uitvoering van vereffeningsleidingen, isolatieweerstand, beschermings- en aardleidingen, veilige scheiding van stroomketens, automatisch uitschakelen van de voeding
en doorslagvastheid.


De NEN1010 keuring betreft altijd de eerste inspectie van een nieuw aangelegde elektrische installatie. Als het om een vervolg inspectie gaat, om de 3 of 5 jaar, is het een NEN3140 inspectie. Dit betekent dus dat u bij de aanleg van een nieuwe laagspanningsinstallatie door ons een gecertificeerde keuring kunt laten uitvoeren. Dit is niet alleen omdat het verplicht is om deze uit te voeren, dit geeft u ook een veilig gevoel. Ook kunnen derde partijen ons
inschakelen om een NEN1010 keuring bij nieuw opgeleverde projecten uit te voeren. Houdt u zich voor uw en uw omgeving aan de geldende regels, zo houden we Nederland veilig

Advies en begeleiding zonnestroominstallatie/ electrotechnische installatie


 • Wat is een kabelverliesberekening en heb ik die wel nodig?
 • Moet ik vereffening toepassen?
 • Welke connectoren kan ik het beste gebruiken?
 • Is mijn vermogensautomaat geschikt?
 • Mag ik de omvormer tegen die wand plaatsen?
 • Is mijn meterkast toereikend?
 • Mag ik een 500mA of moet ik een 300mA aardlekschakelaar toepassen?
 • Wat is vlamboogdetectie
 • Waar moet ik rekening mee houden voor mijn verzekering?


Of het nu gaat om de aanleg van een zonnepanelensysteem of een nieuwe meterkast u kunt zich beter aan de voorzijde goed laten adviseren om achteraf zeker niet voor vervelende verassingen te komen staan. 


Neem contact met ons op als u een onafhankelijk advies wenst voor uw project of begeleiding bij de uitvoering ervan.

Uw veiligheid en die van uw pand is onze prioriteit en vanuit die positie zullen wij u ook adviseren.

Thermografie


Bij de thermografie van een elektrische installatie worden volgende punten nagekeken:

 • Visuele controle van de algemene elektrische installatie;
 • De elektrische borden worden gescand;
 • Tijdens de thermografie worden de hot spots heel goed geïnspecteerd aangezien een hot spot de aanleiding kan geven tot het ontstaan van een brand. 


 • Thermografie is een meettechniek waarmee vanop afstand een thermisch of warmtebeeld wordt gemaakt van het oppervlak van het voorwerp dat onderzocht wordt, bijvoorbeeld een woning of een elektrische installatie. Het warmtebeeld geeft aan welke temperatuursverdeling er aan het oppervlak van het voorwerp heerst. Bij thermografie wordt dus eigenlijk de temperatuur van een voorwerp gemeten zonder dat er contact is tussen het voorwerp en het meettoestel.